wpłaty należy kierować na rachunek bankowy:

29 1090 2590 0000 0001 2325 9121  Santander Bank S.A.

Przewiduje się możliwość łączenia usług i pakietów.

  •  uwzględnia dotację Miasta Rybnik: 310,00 zł    (słownie: trzysta dziesięć złotych 00/100)

opłata bez dotacji: 1150,00 zł    (słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt złotych 00/100)

W 2020 r. dotacja z Programu „MALUCH+” nie jest uwzględniona w cenie.  Po jej uzyskaniu klienci otrzymają zwrot o wysokość dotacji za każdy miesiąc na każde dziecko bez względu ma miejsce zamieszkania.

Ogłoszenie wyników konkursu „Maluch +” po 14-02-2020r.