Polityka prywatności

Realizując obowiązek wynikający z art. 37 ust. 1 a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie Rozporządzenie o Ochronie Danych) informuję, że w Spółdzielni Socjalnej Szkrabkowo w Rybniku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:  

Sonia GEMBALCZYK
tel. 695 080 111

iod@szkrabkowo.com.pl

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest w formie telefonicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz poprzez dyrekcję w godzinach pracy Spółdzielni Socjalnej Szkrabkowo w Rybniku.

 

Cele i zasady przetwarzania danych osobowych.

Kto przetwarza dane osobowe?

Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Socjalna SZKRABKOWO z siedzibą w Rybniku (44 – 203) przy ulicy Żorskiej 238, Zarząd: Prezes Adam KOPKA tel. 604 146 927, Zastępca Prezesa Marzena SKUPIEŃ tel. 517 771 320, zwana dalej Administratorem

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe?

Podane dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych realizowanych przez Niepubliczny Żłobek Spółdzielnia Socjalna Szkrabkowo w Rybniku, a w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku) – na podstawie wyrażonej przez zgody.

Prawa?

Wprowadzone zmiany umożliwią kontrolę nad tym, w jaki sposób oraz w jakim celu przetwarzane są dane osobowe. Ułatwiają również dostęp do danych oraz realizację przysługujących – zgodnie z RODO – praw, w tym prawa dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. Wszystkie udzielone zgody można w każdym czasie modyfikować lub wycofywać.

W przypadku naruszenia ww. Rozporządzenia przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w tym do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Komu udostępniamy dane osobowe?

Spółdzielnia Socjalna Szkrabkowo w Rybniku nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do realizowania zadań Spółdzielni.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Spółdzielnia Socjalna Szkrabkowo w Rybniku przechowuje dane osobowe przez okres 5 lat. W przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie oraz wizerunkowych – do czasu wycofania zgody.

Jak można się z nami skontaktować?

Spółdzielnia Socjalna Szkrabkowo w Rybniku wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się listownie, na adres: Spółdzielnia Socjalna Szkrabkowo w Rybniku, ulica Żorska 238, 44 – 273 Rybnik lub pocztą elektroniczną na adres iod@szkrabkowo.com.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

 

POLITYKA COOKIES

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§ 1 DEFINICJE
Serwis – serwis internetowy działający pod adresem https://www.szkrabkowo.com.pl

Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora

Administrator – firma Spółdzielnia Socjalna SZKRABKOWO, prowadząca działalność pod adresem: ul. Żorska 238, Rybnik, 44 – 203, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 6423185961, o nadanym numerze REGON: 243515440, zarejestrowana w SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000502494, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika

Użytkownik – osba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.

Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

§ 2 RODZAJE COOKIES
Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu

Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych

Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§ 3 BEZPIECZEŃSTWO
Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktynie niemożliwe.

Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników

Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

§ 4 CELE DO KTÓRYCH WYKORZYSTYWANE SĄ PLIKI COOKIE
Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o prefernecjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.

Marketing i reklama – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.

Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbirania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

Serwowanie usług multimedialnych – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych.

Usługi społecznościowe – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych

§ 5 SERWISY ZEWNĘTRZNE
Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

Google Analytics

Facebook

Youtube

§ 6 MOŻLIWOŚCI OKREŚLANIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTĘPU NA URZĄDZENIACH UŻYTKOWNIKA PRZEZ SERWIS I SERWISY ZEWNĘTRZNE
Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies

Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.

Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkowanik korzysta z usług Serwisu.

§ 7 WYMAGANIA SERWISU
Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§ 8 ZMIANY W POLITYCE COOKIE
Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.

Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.

Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.