logotyp2

Zapraszamy do żłobka utworzonego w ramach projektu „Spółdzielcy wsparciem dla rodziny – powrót rodziców na rynek pracy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 roku życia.

Grupę docelową w projekcie stanowi 50 rodziców/opiekunów z terenu Rybnika.

Projekt przeznaczony jest dla osób podejmujących pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowujące dzieci do lat 3, osób zatrudnionych wychowujących dzieci do lat 3, osób, które są poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3.

W ramach projektu utworzonych zostanie 25 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Projekt realizowany jest w okresie 01.10.2019 r. – 18.04.2023 r. przez Spółdzielnię Socjalną SZKRABKOWO.

Wartość projektu: 1 086 573,00 PLN

Wnioskowane dofinansowanie: 956 184,24 PLN

Efektem zrealizowanych działań będzie osiągnięcie wskaźników:

– liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;

– liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie;

– liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;

– liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu;

– liczka osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu.

Żłobek mieści się w budynku przy ul. A. Szewczyka 21 w Rybniku.

Kryteria/zasady rekrutacji:

 • Rekrutacja rozpoczyna się 01.10.2019 r. i trwać będzie do 18.04.2022 r.
 • Świadczenie usługi opieki na dziećmi rozpoczyna się od 19.04.2021 r.
 • Czas trwania umowy wynosi maksymalnie 12 miesięcy
 • Rodzic/prawny opiekun jest Uczestnikiem Projektu”

Uczestnikiem Projektu może zostać osoba, która w momencie przystąpienia do Projektu spełnia łącznie poniższe kryteria dostępu:

 • zamieszkanie, praca lub nauka na terenie miasta Rybnika;
 • sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku od 6 miesięcy do 3 lat;
 • przebywanie na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim – osoba zatrudniona lub przebywanie na urlopie wychowawczym – osoba bierna zawodowo lub bycie osobą bezrobotną/niepracującą chcącą powrócić na rynek pracy lub bycie osobą zatrudnioną zagrożoną zwolnieniem z pracy z uwagi na konieczność opieki nad dzieckiem.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz przebiegu rekrutacji znajdują się w załączonym poniżej Regulaminie oraz pozostałych dokumentach.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami. Wszystkich chętnych prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego – nabór ciągły w przypadku zwolnienia się miejsc. Wszelkie informacje dotyczące projektu dostępne są:

 • w Biurze Projektu ul. Żorskiej 238, 44-203 Rybnik;
 • w żłobku w Rybniku przy ul. Alojzego Szewczyka 21;
 • pod adresem e-mail: kontakt@szkrabkowo.com.pl;
 • telefonicznie pod numerem: 515 699 971